Värdegrund

image
I Helsinge gymnasium, även kallat HEGY, vill vi fostra och handleda studerandena till ansvarstagande, toleranta individer med kunskaper och insikter i globala frågor och hållbar utveckling. Vi jobbar tillsammans för att skapa en positiv, trygg studiemiljö, där varje studerande blir sedd och hörd. En god gemenskap byggs bl.a. upp via samarbetsövningar under lägerskola, inom tutorverksamheten och olika evenemang.

Gymnasiets värdegrund fördjupas genom skolans studiehelhet ”Globalkunskap
och ledarskap” och konkretiseras i läroplanen och verksamhetsplanen. De grundläggande värderingarna syns i vår verksamhetskultur, i skolarbetets organisation, och genomsyrar skolvardagen, t.ex. genom årsvisa temaområden, temadagar och temaföreläsningar.

Skolans värdegrund bygger på självmedvetenhet och demokrati med Pertti Simulas teorier som bakgrund (Conscientia-modellen). För att en studerande ska kunna skapa sig en egen uppfattning om fenomen och händelser, krävs diskussion, möten och interaktion. Dessa leder till ökad självmedvetenhet och respekt för medmänniskor. Skolan arbetar enligt principerna för direkt demokrati, där varje studerande kan vara med och påverka. Via ledningsgruppen och olika råd har alla en möjlighet att påverka och engagera sig i skolvardagen.

image