Tentamen

TENTERING AV KURSER

Vissa kurser kan tenteras, förutsatt att du har berömliga kunskaper i ämnet (9 eller 10 i föregående kurs). Specialfall kan diskuteras med ämneslärare, rektor och studiehandledare, tex då en studerande i preliminära valen valt kurser som krockar i positionsschemat. Du bör komma överens med läraren om hur kursen skall tenteras. Ansökan om rätt att tentera görs skriftligt, blankett fås från kansliet eller skolans hemsida.

OMTAGNING AV UNDERKÄND KURS (4)

Vitsordet 4 kan höjas genom att:

a) skriva omtent direkt efter den avslutade perioden, eller då samma kursprov anordnas följande gång.

b) försöka höja den genom allmän tent, se noggrannare instruktioner nedan under höjningstillfällen.

c) gå om kursen.


OBS! Du har rätt att anmäla dig till högst två höjningstillfällen, om du inte lyckas höja vitsordet bör du gå om kursen. Övriga kursprestationer inverkar på bedömningen endast vid omtentamenstillfället för perioden.

HÖJNING AV GODKÄNT VITSORD

Du får försöka höja ett godkänt vitsord en gång genom att:

a) delta i allmän tent, se noggrannare instruktioner nedan under höjningstillfällen,

b) delta i kursprov (då kursen ordnas nästa gång), eller

c) gå om kursen.

OBS! Du kan inte höja godkända kursvitsord på omtenten direkt efter perioden, den är avsedd endast för dem som fått 4 eller Z.

HÖJNINGSTILLFÄLLEN

Anmälan till alla tenttillfällen bör alltid ske innan deadline via Wilma. Ifall problem uppstår bör du omedelbart kontakta Sussi och/eller Johanna.

Omtent ordnas efter varje period. Under ett omtentstillfälle kan man försöka höja högst två underkända kurser. Endast vitsorden 4 eller Z kan tenteras i en omtent. Uppgifter som gjorts under kursen i föregående period beaktas då kursvitsordet fastställs efter omtent.

Allmänna tenttillfällen ordnas tre gånger under ett läsår. Under ett allmänt tenttillfälle kan man försöka höja vitsordet i högst två kurser. Godkända, underkända men även kurser som bedömts med I och Z får tenteras. Vissa kurser, som t.ex. kurser i praktiska ämnen och muntliga kurser kan inte tenteras, kolla alltid med läraren i fråga. Anmälningsdeadline för allmän tent är ca 2 veckor före tenten. OBS! Före du anmäler dig till tenten bör du kontakta läraren i fråga via Wilma för att få inlämningsuppgifter och instruktioner för kursprovet. Kom överens med läraren när inlämningsuppgifterna bör lämnas in, dock senast före tenten. Observera att lärarna gör prov endast till de studerande som kontaktat dem inom utsatt tid.

Tre abitenter ordnas för abiturienter under deras sista vår i skolan. En av dessa tenter är en s.k. ämnestent, i vilken man kan höja ett slutvitsord i ett ämne ifall alla obligatoriska kurser har avlagts, och två är tenter för specifika kurser.

Vid ett tenteringstillfälle av en godkänd kurs eller ett helt ämne kan vitsordet endast höjas, inte sänkas från det ursprungliga.