Studentexamen

HÖSTEN 2017

Här ser du provdagarna hösten 2017. I engelska, spanska, ryska och kort italienska ordnas ännu skilt hörförståelseprov och skriftligt prov (pappersprov) under skilda dagar. Hörförståelseprovens exakta tider:

Må 11.9 Lång lärokurs
kl. 8.30 engelska
kl. 11 ryska
kl. 13 spanska

Ti 12.9 Kort lärokurs
kl. 8.30 spanska
kl. 11 engelska
kl. 13 ryska
kl. 14 italienska

Du bör vara på plats senast 15 minuter före ett hörförståelseprov (kl. 8.15 om provet inleds 8.30).

Finska, tyska och franska har ett enda elektroniskt prov som skrivs på egen dator. Elektroniska prov skrivs även i psykologi, filosofi, historia, religion, livsåskådning, samhällslära, geografi och hälsokunskap. De övriga ämnena har pappersprov.

Pappersproven och elektroniska proven inleds kl. 9.00 men du bör vara på plats senast kl. 8.15 till ett elektroniskt prov (med din tekniska utrustning) och senast kl. 8.30 till ett pappersprov.

VÅREN 2018

Här ser du provdagarna våren 2018. I de flesta ämnen är det då elektroniska prov, förutom i ryska, modersmål, kemi, fysik och matematik.

RESULTAT OCH ANMÄLAN

Resultaten från höstens skrivningar offentliggörs senast 20.11 och vårens skrivningar senast 23.5. Vi meddelar i Wilma och på vår Facebooksida när resultaten finns att se i Wilma. Anmälan till vårens examen bör ske senast 20.11 och till skrivningarna nästa höst före läsårets sista provvecka. FÖRE du anmäler dig bör du lämna in en plan över studentskrivningarna till studiehandledaren. Kom ihåg att du bör gå via alla berörda ämneslärare med planen och be om deras kommentar före du kan lämna in den.

OM DU DELTAR I SKRIVNINGAR, KOM IHÅG:

- att komma till skrivningarna i god tid (ställ in flera väckningar, håll ljudet på i telefonen över natten så det går att nå dig)

- att dubbelkolla att din tekniska utrustning är i skick inför ett elektroniskt prov och att du klarar av att använda den

- att lämna in räknare och Maol:s tabell till kansliet senast kl. 12 dagen före skrivningen

- att lämna mobiltelefonen i ditt elevskåp före provet, för du får inte ha den med i salen

- att ta med dricka, mat och någonting som höjer blodsockret, 6 timmar är en lång tid!

- att meddela kansliet fortast möjligt om du är försenad eller sjuk (läkarintyg kan leda till några kompensationspoäng)

STUDENTEXAMENSINFO

1) Studentexamens tidsmässiga spridning, rätten att delta

Då du anmäler dig till studentexamen är det fråga om en anmälning till hela examen och inte till enskilda prov. Examen bör avklaras under tre på varandra följande gånger (t.ex. hösten 2017, våren 2018, hösten 2018). Ett underkänt prov får dock tas om 2ggr under de 3 följande skrivningstillfällena.

Du har rätt att delta i ett prov då du har avklarat de obligatoriska kurserna i det ämne du ämnar skriva. Om du läser ett främmande språk som inte har obligatoriska kurser, bör du ha avklarat 3 kurser.

2) Proven i studentexamen

- modersmål

- andra inhemska språket (två nivåer: medellång lärokurs (B)

och lång lärokurs (A))

- främmande språk (två nivåer: en allmän, kort lärokurs (C) och en mera

krävande, lång lärokurs (A))

- ämnesrealprov

- matematik (två nivåer: lång matematik (A), kort matematik (B))

Din examen skall bestå av fyra obligatoriska ämnen: provet i modersmålet (obligatoriskt för alla) samt tre av följande fyra ämnen, enligt ditt eget val:

  • provet i andra inhemska språket
  • ett prov i ett främmande språk
  • provet i matematik
  • prov i ett realämne

Utöver detta kan du avlägga ett eller flera extra prov. Det finns inte någon begränsning i antalet prov som kan ingå i examen.

Du får själv avgöra på vilken nivå proven i de olika ämnena avläggs, oberoende av ditt studieprogram. Minst ett obligatoriskt prov bör dock avläggas enligt den mer krävande nivån (A-nivån).

Du kan avlägga modersmålsprov i de båda inhemska språken, dock inte under samma skrivningstillfälle.

Vid ett och samma examenstillfälle kan du avlägga endast ett prov i språk enligt lång lärokurs (A-språk). Om flera språk på A-nivå ingår i din examen måste dessa prov avläggas vid skilda tillfällen. Vid ett och samma examenstillfälle kan du avlägga två språk enligt kort lärokurs.

Provuppgifterna bygger på innehållet i de obligatoriska och fördjupade kurserna. För mer information fråga ämneslärarna.

3) Anmälningar

Anmälan till studentexamen görs personligen på skolans blankett (du kan printa ut en efter anmälan via Wilma som du sedan undertecknar. I övriga fall får du en blankett från kansliet).

Anmälan ska uppta de ämnen som du ämnar avlägga vid ifrågavarande examenstillfälle, och om du skriver dem som obligatoriska eller extra prov. Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan till vårens examen är den 20 november, till höstens examen före den sista provveckan före sommarlovet. Om du blir borta från något prov utan riktigt god orsak betraktas provet som underkänt.

4) Omtagning av prov

Ett godkänt prov kan förnyas en gång. Ett underkänt prov får förnyas två gånger. Om förnyandet hinner ske innan du fullgjort din examen, kommer det bättre resultatet på studentexamensbetyget.

5) Studentexamensbetyget

Du erhåller betyg över studentexamen då du

  1. med godkänt resultat avlagt de obligatoriska ämnena för examen, och
  2. slutfört dina gymnasiestudier och erhåller dimissionsbetyg från gymnasiet.

6) Läs- och skrivsvårigheter

I studentexamen kan läs- och skrivsvårigheter beaktas

a) genom kompensation (= vid gränsfall kan ett vitsord höjas i ett skrivningsämne)

b) genom specialarrangemang

Om en studerande önskar att få läs- och skrivsvårigheter beaktade vid avläggande av studentexamen ska studeranden lämna in intyg över svårigheterna. Detta intyg bör ha utfärdats under gymnasietiden, och för specialarrangemang i skrivningarna krävs det att du erhållit och bett om specialarrangemang redan före skrivningarna, t.ex. längre provtid i kursproven. Kontakta rektorn för mer information i god tid före anmälan!

Specialarrangemang kan vara förlängd tid, inspelning med längre pauser vid hörförståelseprov, m.m. Villkor för specialarrangemang är att studeranden har ett utlåtande av antingen speciallärare, skolpsykolog, neurolog eller foniater. Utlåtandet bör vara utfärdat under gymnasietiden. Även minst två lärare bör ge sitt utlåtande. OBS! Initiativet till utredning av möjligheter till kompensation eller specialarrangemang ska komma från studeranden!

7) Examensavgifter

Examensavgifterna utgörs av en grundavgift, som erläggs för varje examensomgång man deltar i, och en provavgift, som erläggs för varje prov. Examensavgifterna fastställs inför varje examenstillfälle (höst, vår). De har brukat vara:

grundavgift, 14 euro

provavgift, 28 euro

yrkan på rättelse, 50 euro

8) Bedömningen av provet och bifallsröster

Efter provet bedömer läraren preliminärt din prestation. Därefter skickas provet till studentexamensnämnden, där censorer granskar provet och ger det slutgiltiga vitsordet. Poänggränserna bestäms efter varje studentskrivningstillfälle.

laudatur (L) 7 bifallsröster

eximia cum laude approbatur (E) 6 ”

magna cum laude approbatur (M) 5 ”

cum laude approbatur (C) 4 ”

lubenter approbatur (B) 3 ”

approbatur (A) 2 ”

improbatur (I) 0 ”

9) Kompensering

Om du är underkänd i ett obligatoriskt prov, kan du ändå få studentexamen godkänd med hjälp av kompensering (bifallsröster). Det underkända vitsordet finns dock antecknat på betyget.

De underkända prestationerna (I) indelas i fyra olika grupper: (I+), (I), (I-), (I=).

Kompenseringen uträknas på basen av bifallsröster i andra obligatoriska och extra prov enligt följande:

12 bifallsröster kompenserar I+

14 ” I

16 ” I-

18 ” I=

10) Yrkan på rättelse/granskning

Om något provresultat verkar felaktigt kan rektor eller ämneslärare be om en ny granskning av provet hos studentexamensnämnden per telefon eller skriftligt.

Du kan via läraren eller rektorn få höra kriterierna för bedömningen av dina prestationer. Om du mistänker att bedömningen har skett på felaktiga grunder kan du be om en ny granskning av prestationerna senast 14 dagar efter att resultaten har kommit. Granskningen kostar 50 euro.

11) Fusk

Om du gör dig skyldig till fusk, t.ex. luntning, förlorar du rätten att fortsätta skriva det provet och andra prov under samma studentskrivning. Förbudet kan förlängas till även följande studentskrivningstillfälle. Proven som examinanden har anmält sig till under den studentskrivningen ses som underkända.

För mer information se studentexamensnämndens hemsida:

http://www.ylioppilastutkinto.fi/se/

DEN ELEKTRONISKA STUDENTEXAMEN

De första elektroniska studentskrivningsproven ordnades hösten 2016, och då skrevs endast vissa prov med dator (tyska, geografi och filosofi). Övergångstiden går ut våren 2019 då alla delar av studentexamen kommer att avläggas elektroniskt. För mera information:

https://digabi.fi/sprakprovets-struktur/