Bedömning

Bedömningen av en kurs baserar sig vanligtvis på ett skriftligt prov, ditt intresse för ämnet, din insats på lektionerna och dina prestationer i hemuppgifter, grupparbeten och andra inlämningsarbeten. De obligatoriska och fördjupade nationella kurserna bedöms vanligtvis enligt skalan 4-10. Vissa tillämpade kurser bedöms enbart med “G” eller “U” (= underkänd). Om du enbart läser en kurs i ett ämne kan du på begäran bedömas med ett “G” = godkänd på avgångsbetyget. Även gymnastiken kan bedömas med “G”. Icke bedömda kurser p.g.a. för mycket frånvaro antecknas som ”I”. Vitsordet Z betyder att delmoment i kursen saknas (kursprov eller obligatoriskt inlämningsarbete) eller att de inte har inlämnats i tid. Kursprestationer kan inte p.g.a. otillfredsställande resultat ogiltigförklaras och strykas från betyget.

Det finns två typer av inlämningsarbeten: de med stor vikt (= måste vara gjorda för att få kursen godkänd) och övriga inlämningsarbeten. Försummar du dessa, har det följande inverkan:

a) Om du inte lämnat in ett obligatoriskt arbete inom utsatt tid får du Z i kursen, trots eventuella godkända prov.

b) Om du inte lämnar in arbeten som hör till kategorin “övriga arbeten” inverkar de negativt på bedömningen.

Läraren skall i förväg meddela (muntligt/skriftligt/på Fronterkursrummet) vilka inlämningsuppgifter som är obligatoriska och vilka som räknas som övriga arbeten.

KOMPENSERING FÖR VITSORDET Z

Om du fått Z bör du kontakta läraren i fråga. Kom överens om hur du skall komplettera kursen och gör det innan nästa provvecka börjar. Ett Z som du fått under period 5 bör undantagsvis kompletteras redan innan omtent. Vitsordet Z räknas inte som en kurs, vitsordet ändras till ett I i fall kursen inte kompletterats inom utsatt tid.

OMTAGNING AV ICKE BEDÖMD KURS (I)

Vitsordet I kan bero på för mycket frånvaro, fusk, plagiat eller ogjorda obligatoriska uppgifter som inte har kompletterats. Ett I åtgärdas genom att antingen:

a) gå om kursen eller

b) tentera den under en allmän tent (med godkänt vitsord i provet).

OMTAGNING AV UNDERKÄND KURS (4)

Vitsordet 4 kan höjas genom att:

a) skriva omtent direkt efter den avslutade perioden, eller då samma kursprov anordnas följande gång.

b) försöka höja den genom allmän tent.

c) gå om kursen.


OBS! Du har rätt att anmäla dig till högst två höjningstillfällen, om du inte lyckas höja vitsordet bör du gå om kursen. Övriga kursprestationer inverkar på bedömningen endast vid omtentamenstillfället för perioden.

HÖJNING AV GODKÄNT VITSORD

Du får försöka höja ett godkänt vitsord en gång genom att:

a) delta i allmän tent, se noggrannare instruktioner nedan under höjningstillfällen,

b) delta i kursprov (då kursen ordnas nästa gång), eller

c) gå om kursen.


OBS! Du kan inte höja godkända kursvitsord på omtenten direkt efter perioden, den är avsedd endast för dem som fått 4 eller Z.

TENTERING AV KURSER

Vissa kurser kan tenteras, förutsatt att du har berömliga kunskaper i ämnet (9 eller 10 i föregående kurs). Specialfall kan diskuteras med ämneslärare, rektor och studiehandledare. Du bör komma överens med läraren om hur kursen skall tenteras. Ansökan om rätt att tentera görs skriftligt, blankett fås från kansliet eller skolans hemsida.

PLAGIAT OCH FUSK

Vid plagiat eller fusk är grundregeln att kursen bedöms med I. Att kopiera någon annans text och uppge den som sin egen är en olaglig handling enligt upphovsrättslagen. Ifall en studerande misstänks för plagiat har han eller hon rätt att bli hörd i saken och en upphovskontroll kan utföras.

STUDIESTOPP

Grundregeln är att du får studiestopp i ett ämne om du har två på varandra följande kurser underkända (4) eller icke bedömda (I). Om det i ämnet ingår minst 6 obligatoriska kurser får du trots allt avlägga följande kurs förutsatt att den bedöms med godkänt vitsord. Du bör diskutera med studiehandledaren hur du bäst kan lösa situationen.

SLUTVITSORD I ETT ÄMNE

Ett ämne är godkänt om du har avklarat minst 2/3 av de obligatoriska och fördjupade kurserna med godkända vitsord. Antalet underkända kurser per ämne får således vara:

Antalet kurser Underkända
1-2 0
3-5 1
6-8 2
9 kurser eller mer 3

Slutvitsordet i ett ämne bestäms i första hand av det aritmetiska medeltalet av alla kurser i hela gymnasiet. Vitsordstendensen tas ändå i beaktande och ämnesläraren har rätt att justera slutvitsordet uppåt eller neråt från medeltalet. Detta kan komma på fråga t.ex. om något av kursvitsorden är lägre p.g.a. exempelvis sjukdom under provveckan eller om trenden har varit starkt stigande eller sjunkande under gymnasietiden. För att få ditt avgångsbetyg från gymnasiet måste du få slutvitsord i samtliga ämnen du läst under gymnasietiden.